Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 27/11/2017 19:59:06

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lương Văn Thước

Bí thư

01662990599

2

Lương Văn Tư

Phó BT. TT

0962857224

3

Bùi Văn Quynh

Phó Chủ tịch

01697742726

4

Vi Văn Toản

Chủ tịch

0977595388

5

Luơng Văn Náo

Phó Chủ tịch

0974688900

6

Lò Minh Ây

Chủ tịch

0949109197

7

Lò Văn Báo

Bi Thư

01665785833

8

Bùi Thị Hỏa

Chủ tịch

0973960108

9

Hà Thị Định

Chủ tịch

0977553516

10

Lò Văn Ếu

Chủ tịch

0972207459

11

Hà Mạnh yến

Trưởng Công an

0962079168

12

Hà Văn Thân

Chỉ huy Trưởng

0973840388

13

Hà Văn Khôn

Văn Phòng TK

0168650253

14

Hà Văn Khuyến

Văn Phòng TK

01686458006

15

Hà Văn Phúc

Văn Phòng TK

01687115485

16

Nguyễn Kiều Hương

Địa chính- XD

01644861689

17

Đào Thị Thảo

Địa chính- NL

0973240088

18

Hà Văn Hợp

Kế toán - NS

0978234077

19

Bùi Thị Linh

Kế toán - NS

0974783420

20

Hà Xuân Chực

Cán bộ VH-TT

01675167270

21

Đinh Thị Thu

Cán bộ VH-CS-XH

0978776447

22

Lò Văn Thực

CHP. Quân sự

0914188084

23

Hà Văn Minh

PCA xã

0988567041

24

Hà Văn Hội

PCA xã

01698992456

25

Bùi Minh Kỷ

Phó Chủ tịch

01639877740

26

Hà Văn Nam

Phó Chủ tịch

09828200554

27

Hà Khánh Kim

Phó Chủ tịch

01679008362

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 27/11/2017 19:59:06 (GMT+7)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lương Văn Thước

Bí thư

01662990599

2

Lương Văn Tư

Phó BT. TT

0962857224

3

Bùi Văn Quynh

Phó Chủ tịch

01697742726

4

Vi Văn Toản

Chủ tịch

0977595388

5

Luơng Văn Náo

Phó Chủ tịch

0974688900

6

Lò Minh Ây

Chủ tịch

0949109197

7

Lò Văn Báo

Bi Thư

01665785833

8

Bùi Thị Hỏa

Chủ tịch

0973960108

9

Hà Thị Định

Chủ tịch

0977553516

10

Lò Văn Ếu

Chủ tịch

0972207459

11

Hà Mạnh yến

Trưởng Công an

0962079168

12

Hà Văn Thân

Chỉ huy Trưởng

0973840388

13

Hà Văn Khôn

Văn Phòng TK

0168650253

14

Hà Văn Khuyến

Văn Phòng TK

01686458006

15

Hà Văn Phúc

Văn Phòng TK

01687115485

16

Nguyễn Kiều Hương

Địa chính- XD

01644861689

17

Đào Thị Thảo

Địa chính- NL

0973240088

18

Hà Văn Hợp

Kế toán - NS

0978234077

19

Bùi Thị Linh

Kế toán - NS

0974783420

20

Hà Xuân Chực

Cán bộ VH-TT

01675167270

21

Đinh Thị Thu

Cán bộ VH-CS-XH

0978776447

22

Lò Văn Thực

CHP. Quân sự

0914188084

23

Hà Văn Minh

PCA xã

0988567041

24

Hà Văn Hội

PCA xã

01698992456

25

Bùi Minh Kỷ

Phó Chủ tịch

01639877740

26

Hà Văn Nam

Phó Chủ tịch

09828200554

27

Hà Khánh Kim

Phó Chủ tịch

01679008362